สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย 17 มีนาคม 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีผลงานวิจัยดังนี้ 1) ป-3.1(ด)7.21.62/ การเพิ่มประสิทธิภาพการขยายพันธุ์เร็วต้นพันธุ์ต้านทานโรคใบด่างมันสำปะหลังด้วยระบบเกษตรแม่นยำ หัวหน้าโครงการวิจัย: อ.วรรณสิริ วรรณรัตน์ ภาควิชาพืชไร่นา

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผล โครงการวิจัย : การศึกษาเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาเพื่อพัฒนาเรือไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมขนส่งและบริการ หัวหน้าโครงการวิจัย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยอดชาย เตียเปิ้นภาควิชาวิศวกรรมทางทะเล คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ ศรีราชา มีการนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ทางคณะกรรมการฯ ให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ และเยี่ยมชมผลงาน  ณ ตลาดน้ำคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด

Read more

สวพ.มก. การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย คณะเกษตร มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 ณ ภาควิชากีฎวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างการแสดงออกของยีนนาฬิกาชีวภาพกับเมตาบอลิก ทรานส์คริปโตมในยุงก้นปล่อง Anopheles dirus s.s. (Diptera: Culicidae) พาหะนำโรค มาลาเรียในประเทศไทยภายใต้ความเข้มแสงที่แตกต่างกัน

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก.

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้  รถสระผมสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง เพื่อต่อยอดเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.สิงห์ อินทรชูโต ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มก. บ้านพึ่งพาตัวเองในพื้นที่ 50 ตาราง หัวหน้าโครงการ รศ.ดร.พาสินี สุนากร ชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดสำหรับอาคารพักอาศัยในเขต

Read more