KURDI ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (Fundamental Fund) 18 มิถุนายน 2567

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย ตามกรอบการสนับสนุนงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมทับทิม สวพ.มก. ผลงานวิจัยที่นำเสนอ >>> FF(KU)19.66/ นวัตกรรมสีเขียวของเหล็กนาโนจากฐานพืชและวัสดุอินทรีย์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูดินปนเปื้อนสไตรีนแบบดั้งเดิม –

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล ”และ “การพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืน”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ 2561-2562 โดยนักวิจัยนำเสนอสรุปผลดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เรื่อง “รูปแบบการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายภาพและสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในเขตปริมณฑล ” โดยหัวหน้าโครงการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเลิศ อุทยานิก ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มก. และการนำเสนอสรุปผลดำเนินงานโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ

Read more

สวพ.มก. ติดตามและประเมินผลฯ โครงการวิจัย “บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในโครงการวิจัยเรื่อง “บทบาทด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ภายใต้ “เกษตรศาสตร์ สร้างคน พัฒนาชาติ อย่างยั่งยืน ” หัวหน้าโครงการ: รองศาสตราจารย์เรวัตร ธรรมาอภิรมย์

Read more

สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ก-ษ(ช)3.59/ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน –

Read more

สวพ.มก. ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัย คณะวนศาสตร์ มก.

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัยของนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ การปรับปรุงคุณสมบัติไม้ยางพาราโดยการอัดกาวฟีนอลฟอร์มาลดีไฮด์และการอัดแรง เพื่อทำวัสดุก่อสร้าง โดย ผศ. ดร.วิวัฒน์ หาญวงศ์จิรวัฒน์ ภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การวิจัยและพัฒนาแผ่นฉนวนกันความร้อนจากเส้นใยไม้ยางพาราผสมน้ำยางพาราธรรมชาติ โดย รศ. ดร.ทรงกรด

Read more

การใช้ประโยชน์จากภาพถ่ายดาวเทียม SMMS โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์

เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมีส่วนช่วยในด้านการเกษตร โดยการประยุกต์และนำข้อมูลเชิงพื้นที่ ในการติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวัง รวมทั้งการประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบริหาร และการตัดสินใจสำหรับการติดตามและประเมินผลพื้นที่เพาะปลูก โดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม SMMS โดย รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์ และคณะทีมวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดต่อได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ โทร. 0-2940-7052

Read more