ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ.ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.บุญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ. ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more