การค้นพบ “ตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์” โดย รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้วและนายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การค้นพบตั๊กแตนตำข้าวคอยาวเกษตรศาสตร์ในพื้นที่ป่ารกร้าง ด้านหลังของอุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน หัวหน้าโครงการโดย รศ.ดร. นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ค้นพบโดย นายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ นิสิตภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

Read more

ตั๊กแตนตำข้าวคอยาว ชนิดใหม่ของโลก

นายธรณ์ธันย์ อุณหะโชติ (นิสิตปริญญาโท) และ รศ.ดร.นันทศักดิ์ ปิ่นแก้ว (ที่ปรึกษา)
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 034-351-886 E-mail: agrnsp@ku.ac.th

Read more