ตัวเร่งของแข็งเพื่อผลิตน้ำมันไบโอดีเซลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย รศ.ดร.วิทยา ปั้นสุวรรณอาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงมีแนวคิดว่าหากเปลี่ยนมาใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาที่เป็นของแข็งจะลดปัญหาในเรื่องน้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมลงได้ นอกจากนั้นยังพบว่าประเทศไทยมีแหล่งปูนขาวที่ผลิตเป็นการค้าอยู่ที่จังหวัดสระบุรี ซึ่งปูนขาวเหล่านี้จะถูกนำมาเผาเพื่อเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของแคลเซียมออกไซด์โดยปูนขาวที่เผาแล้วจะเรียกว่า ปูนสุก (Quick lime)

Read more