การใช้ปลิงทะเลบำบัดสารอินทรีย์ในดินตะกอนจากการเลี้ยงหอยแมลงภู่

นายอลงกต อินทรชาติ นักวิจัยชำนาญการ ประจำสถานีวิจัยประมงศรีราชา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาการใช้ชีวภาพบำบัดดินตะกอนที่เสื่อมโทรม โดยการใช้ปลิงทะเลชนิดที่เหมาะสมมาเลี้ยงควบคู่การเลี้ยงหอยแมลงภู่ เพื่อให้ปลิงทะเลนำสารอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงหอยไปใช้เพื่อการเจริญเติบโต ซึ่งเป็นกระบวนการบำบัดสารอินทรีย์ในดินตะกอนไปในตัว ใช้วิธีการศึกษาความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดทางห่วงโซ่อาหารของปริมาณไอโซโทปของคาร์บอนและไนโตรเจน

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองชลประทานระบบแสงเลเซอร์”

การวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราการเคลื่อนที่ของความเร็วการไหลโดยใช้การวัดการเคลื่อนที่ของตะกอนในน้ำโดยมีความสามารถในการตรวจจับความแตกต่างในการเคลื่อนที่ของตะกอนในรูปแบบของทิศทางและขนาดของการเคลื่อนที่ แล้วสามารถแปรผลเป็นค่าความเร็วต่อเวลาที่ใช้เคลื่อนที่ได้

Read more