การปลูกแมคคาดาเมีย สู่การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า

คุณวริยา ด่อนศรี (นักวิจัย)
สถานีวิจัยเพชรบูรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.08-8633-5071

Read more