ครื่องดื่มสมุนไพร ตราตรีซูล่า

ผศ.ดร.วุธิพงศ์ ภักดีกุล
ภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร
โทร. 091-951-9441 E-mail: wutph@hotmail.com

Read more