การเพาะกล้าไม้คุณภาพดี

อนุชา ทะรา หัวหน้าสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด
สถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-0170

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวแนวใหม่สู่อาเซียน: เปิดประตูตราดสู่กัมพูชา และเวียดนาม ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจาก สกว. ปี 2559

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมพัฒนาข้อเสนอแผนงานวิจัยการท่องเที่ยวทุนวิจัยมุ่งเป้าจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) ปี 2559 ในแผนงานวิจัยท่องเที่ยวจังหวัดตราดเชื่อมกับประเทศเพื่อนบ้านโดยมีอาจารย์/นักวิจัยด้านการท่องเที่ยวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

มก. คัดเลือกจังหวัดตราดวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

          10 ต.ค.57 ที่ห้องสัมมนาเรือนใหญ่ โรงแรมเหลายาอินแลนด์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดตราด นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด โดยมี ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร

Read more