Rice สาระ Application การปลูกข้าว โดยผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และทีมวิจัย

Rice สาระ Application ที่เกี่ยวกับข้าวและการบันทึกต้นทุนการผลิตข้าวสำหรับสมาร์ตโฟน โดยมีฟังก์ชันสำหรับการบันทึกและตรวจสอบต้นทุน กำไร ของการทำนาในแต่ละครั้ง ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเกษตรกร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องได้ใช้สำหรับบันทึกข้อมูล ติดต่อได้ที่ ผศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย และ ดร.สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2579-3130

Read more