สวทช.ประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงานการวิจัย

วันที่ 30 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติจัดประชุมการเตรียมการรองรับ สตง.ตรวจสอบการดำเนินงาน(Performance audit) การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ สวทช. ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.        

Read more