สถานีตรวจอากาศ

นางสาวภรณิภา โพธิ์ศิริ, รองศาสตราจารย์ธานี ศรีวงศ์ชัย,
นายอนุสรณ์ เชื้อสามารถ ศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

เครือข่ายเฝ้าระวังรังสีสำหรับผู้ปฏิบัติงานทางรังสี Area monitor

ดร. มานิตย์ จิตรภักดี ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2562-5444

Read more