สวพ.มก.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มก. ประจำปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการตรวจประเมินฯ มีกำหนดเข้าเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. วันที่ 3 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มีคณะกรรมการที่เข้ามาเยี่ยมชม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. 4 ท่าน ดังนี้ รศ. จันทนี เพชรานนท์        สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Read more