ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สวพ.มก. เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย การศึกษาดูงานในครั้งนี้ ฝ่ายเผยแพร่ฯ สวพ.มก. สนใจด้านการผลิตสื่อ โดยทางสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ให้บริการงานผลิตสื่อ บริการวิชาการด้านสื่อ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่างๆ ได้แก่ วีดิทัศน์ มัลติมีเดีย ภาพนิ่ง กราฟิก วิทยุกระจายเสียงและอินเทอร์เน็ต

Read more

สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

รศ.ดร.พันธ์ุปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการปฏิบัติงาน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความคิดเห็น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง

Read more

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มอ.

วันที่ 18 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานและวิธีการจัดการระบบของวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สุรินทร์

วันที่ 1 กันยายน 2560 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก.  ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เป็นการแนะนำหน่วยงาน กระบวนการทำงาน โครงสร้างองค์กร รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองผู้อำนวยการฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่จาก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเข้าศึกษาดูงาน โดยเฉพาะด้านจัดทำวารสารวิชาการฯ ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ฝ่ายเผยแพร่ฯ สวพ.มก. ศึกษาดูงาน สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มธ.

วันที่ 28 กันยายน 2559 ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ศึกษาดูงานพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศการผลิตสื่อ วีดิทัศน์และห้องบริการ Virtual Studio ณ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต  

Read more

สวพ.มก. ให้บริการศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารแก่ มช.

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะทำงานจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาศึกษาดูงานการบริหารและด้านงานวารสารของ สวพ.มก. ณ ห้องประชุมมรกต อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่อศึกษาดูงานการดำเนินงานจัดทำวารสาร ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ เอแบค เข้าศึกษาดูงาน

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ คณะอาจารย์และนักวิจัย สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน จำนวน 20 ท่าน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน และเป็นแบบอย่างสำหรับการพัฒนางาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more