เทคนิคปลูกดาวเรื่องสำหรับสกัดลูทีน

ดร.เบญญา มะโนชัย อาจารย์ประจำภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงทำการวิจัยการจัดการผลิตดอกดาวเรืองสำหรับสกัดสารสำคัญ โดยเน้นการหาแนวทางการผลิตดอกดาวเรืองให้มีปริมาณลูทีนสูง ควบคู่กับปริมาณและคุณภาพของดอกดาวเรือง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคนิคการจัดการสภาวะเครียดของพืชให้มีสภาพแวดล้อมที่เฉพาะเจาะจง เนื่องจากสภาพแวดล้อมในการปลูกและดูแลรักษามีอิทธิพลอย่างมากต่อปริมาณสารสำคัญในพืช เพราะสารสำคัญส่วนใหญ่เป็นสารที่ได้จากกระบวนการชีวสังเคราะห์กลายเป็นสารทุติยภูมิซึ่งพืชสร้างขึ้น เป็นกลไกหนึ่งที่พืชใช้ในการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดในสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ

Read more

ชนิดของดาวเรือง

ดาวเรืองที่ปลูกกันอยู่โดยทั่วไปแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ คือ 1.  ดาวเรืองอเมริกัน (American Marigolds ) เป็นดาวเรืองที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของทวีปอเมริกา ลำต้นสูงตั้งแต่ 10-40 นิ้ว ดอกสีเหลือง ส้ม ทอง และขาว กลีบ ดอกซ้อนกันแน่น

Read more