ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

ประจงเวท สาตมาลี และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
โทร. 0-2942-8629 

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

นางสาวประจงเวท  สาตมาลี  และทีมผู้วิจัย
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร  โทร. 0-2942-8629

Read more

ข้าวดอกกะหล่ำกึ่งสำเร็จรูป

น.ส.ประจงเวท สาตมาลี และคณะ
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-942-8629 E-mail: ifrpws@ku.ac.th

Read more