บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ นางสาววริษา สายะพันธ์ และศ.ดร.โจเซฟ เคดารี จากภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาสถาปัตยกรรมพื้นถิ่นในอดีตนี้ไว้ แต่นำมาต่อยอดพัฒนาด้วยเทคนิคสมัยใหม่ให้มีความเหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานในปัจจุบัน จึงนำมาสู่นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างบล็อกคอนกรีตสำเร็จรูป “บล็อกซีเมนต์ขาวผสมฟางข้าวเสริมลำไผ่

Read more

แผ่นผนังภายในอาคารจากใบสัก

ดร.โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ อาจารย์ประจำภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และรศ.ดร.ทรงกลด จารุสมบัติ จากภาควิชาวนผลิตภัณฑ์ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมด้วย น.ส.ภัสสร กลิ่นรอด และProfessor Dr. Joseph Khedari จึงนำใบสักมาพัฒนาเป็นวัสดุบุผนังภายในที่มีคุณสมบัติเป็นฉนวนกันความร้อนและดูดซับเสียง ร่วมกับการใช้ยางบงที่ได้จากเปลือกต้นบงเป็นกาวประสาน เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงมีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวัสดุที่ปลอดจากสารเคมี และฟอมัลดีไฮด์ เป็นภูมิปัญญาในอดีตที่มีศักยภาพในการนำมาประยุกต์ใช้เป็นวัสดุประสานเพื่อการป้องกันการเข้าทำลายของแมลงต่างๆในรูปแบบใหม่

Read more