ไมโครแคปซูลของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่ของสารสกัดกลุ่มแอนโทไซยานินจากข้าวไรซ์เบอรี่

อาจารย์ ดร.ณภสินธุ์ พัฒนากุล และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
โทร. 085-192-6635 E-mail: nopbhasinthu.p@ku.th

Read more