คอนกรีตพรุนจีโอโพลิเมอร์ผสมซีโอไลต์

รศ.ดร.ดวงฤดี ฉายสุวรรณ และคณะ
ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร 02-797-0999 ext.2107 อีเมล fengddc@ku.ac.th

Read more

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากตะกอนเคมีจากโรงงานแปรรูปกระจก

ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
ภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 089-440-9920 E-mail: faaspps@ku.ac.th

Read more

การสังเคราะห์ซีโอไลต์จากกากตะกอนเคมีจากโรงงานแปรรูปกระจก

ผศ.ดร.ประภา โซ๊ะสลาม
ภาควิชาวิทยาศาตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
โทร. 089-440-9920 E-mail: faaspps@ku.ac.th

Read more