เทคโนโลยีรักษาคุณภาพและยืดอายุหน่อไม้ฝรั่งโดยไม่ใช้สารเคมี

ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ โพธิ์อุบล อาจารย์ประจำสาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยวิธีที่จะช่วยรักษาคุณภาพ ยืดอายุในการวางจำหน่าย หรือระหว่างการขนส่ง โดยลดการปนเปื้อนหรือการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเฉพาะเชื้อ อีโคไล และ ซาลโมเนลลา เพื่อชะลอการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีหรือการเน่าเสียของหน่อไม้ฝรั่ง โดยไม่ใช้สารเคมี ด้วยแนวคิดการใช้สารเคลือบผิวชนิดที่รับประทานได้ (editable coating) ได้แก่ สารเคลือบผิวไคโตซาน

Read more