ซอสพริก ซอสสับปะรด และซอสซีฟูดส์

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

Read more

ซอสพริก ซอสสับปะรด ซอสซีฟูดส์

รศ.ดร.รณฤทธิ์ ฤทธิรณ และคณะนักวิจัย
ภาควิชาวิศวกรรมการอาหาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเชตกำแพงแสน

Read more

ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน

กรรมวิธีการผลิตแป้งและการสกัดสตาร์ชจากเมล็ดขนุนมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะให้ปริมาณสตาร์ช องค์ประกอบทางเคมีของสตาร์ช สมบัติทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงกายภาพแตกต่างกันไป

Read more