รางวัลนักชีวเคมีและชีววิทยาโมเลกุลดีเด่น พ.ศ. 2563

“Prof. M.R. Jisnuson Svasti-BMB Award and Young BMB Award 2020” หมดเขตรับสมัครหรือรับการเสนอชื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศ ใบสมัคร Prof. M.R. Jisnuson Svasti –

Read more

องค์ประกอบทางชีวเคมีตลอดวงจรการลอกคราบของปูทะเล

ปูทะเล ( Scylla serrata) จัดเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ เป็นอาหารที่มีราคาสูง
เนื้อดี มีรสชาติดี เป็นที่นิยมของผู้บริโภคทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่ทำรายได้สูง

Read more