การผลิตและการใช้ถ่าน และนํ้าส้มควันไม้คุณภาพสูง จากชีวมวลเพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับ ผลิตภัณฑ์ เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและรมควัน

ผศ.ดร. กนิฐพร วังใน และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 02-562-5037 E-mail: fagikpp@ac.th

Read more

การผลิตและการใช้ถ่าน และน้ำส้มควันไม้คุณภาพสูงจากชีวมวล เพื่อยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างและรมควัน

ผศ.ดร. กนิฐพร วังใน และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5037 E-mail: fagikpp@ku.ac.th

Read more

ระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล

ศูนย์วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการศึกษาออกแบบ และปรับขยายขนาดกำลังการผลิตของระบบให้เพิ่มมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีการผลิตพลังงานจากชีวมวลแบบ Three Stages Gasifier ขนาด 400 กิโลวัตต โดยใชแกลบเปนเชื้อเพลิง ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยเนนการมีสวนรวมจากชุมชน/องคกรในชุมชน/หนวยงานและผูที่เกี่ยวของในทองถิ่น

Read more

ขอเชิญร่วมงาน สัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy”

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดการสัมมนาด้านชีวมวลและพลังงาน “KU Biomass to Energy” เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนจากชีวมวล แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัยจากผู้เชี่ยวชาญ และพัฒนาศักยภาพนักวิจัย โดยรับเกียรติจาก Professor Yoshikawa จาก Tokyo Institute of Technology

Read more

สัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ พร้อมสาธิตการใช้เตาเบ๊บซีผลิตแก๊สและไบโอชาร์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องประชุมไพลิน – เพทาย อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

การสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนา โครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผลการวิจัยและพัฒนาโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ (Biomass to Energy and Biochar Community: BEBC) เป็นโครงการนำร่อง (pilot project) ด้านการจัดการชีวมวล เพื่อสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ (low carbon community) โดยนำเสนอการแก้ปัญหาเชิงบูรณาการทั้งเชิงรับและเชิงรุก เพื่อตอบสนองแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11

Read more

สวพ.มก. จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์

วันที่ 3 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก จัดประชุมโครงการชุมชนแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชาร์ Biomass to Energy and Biochar Community (BEBC) ซึ่งประชุมระหว่างคณะทำงาน กับบริษัท ซูพรีม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด

Read more