KURDI ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย: กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์ (Online Meeting)

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานวิจัย (กลุ่มชีวภัณฑ์สัตวแพทย์) ตามกรอบงานวิจัยมูลฐาน (Fundamental Fund) ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 (Online Meeting)   ผลงานวิจัยที่นำเสนอ เครื่องหมายพันธุกรรมและอณูชีววิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์: ธนาคารพันธุกรรมในสัตว์ทะเลใกล้สูญพันธุ์ (Genetic Bank

Read more