ดร.ชิราวุฒิ เพชรเย็น

รางวัล : ผู้มีผลงานทางวิชาการระดับยอดเยี่ยม ปี 2553 (Outstanding Award) จาก : โครงการทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย (Thailand Graduate Institute of Science and Tchnology) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หน่วยงาน

Read more