การผลิตน้ำมันชีวภาพจากของเหลือทิ้งปาล์มน้ำมัน

ผลงานวิจัยโดย ดร.ชินธันย์ อารีประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2797-0999

Read more