จำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท เพื่อนำรายได้สมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร

  จากการจัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” ผู้จัดงานฯ ขอประชาสัมพันธ์การจำหน่ายข้าวไรซ์เบอร์รี่ ราคา 200 บาท สำหรับผู้ที่ต้องการสมทบทุนช่วยเหลือเกษตรกร ติดต่อได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โทร 02-579-5547 หากต้องการจำนวนมาก โปรดแจ้งทางอีเมล sopida_c@hotmail.com

Read more

ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล

ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มก.   ดำเนินรายการเสวนา โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เสวนาเรื่อง

Read more

เสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดเสวนาเรื่อง “ทางเลือกชาวนาไทย…ไรซ์เบอรี่โมเดล” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:30-16:00 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.

Read more