การใช้ระบบการให้น้ำชลประทานที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อการบริหารจัดการแปลงขนาดใหญ่

นายชาญณรงค์  ตั้งคณาทรัพย์,  นายเฉลิมพงษ์  พิลัยกุล
ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-4436-1770

Read more

สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้ 1. ก-ษ(ช)3.59/ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน –

Read more

รายการวิทยุเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดอัตราการไหลในคลองชลประทานระบบแสงเลเซอร์”

การวิจัยได้ดำเนินการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้ในการคำนวณอัตราการเคลื่อนที่ของความเร็วการไหลโดยใช้การวัดการเคลื่อนที่ของตะกอนในน้ำโดยมีความสามารถในการตรวจจับความแตกต่างในการเคลื่อนที่ของตะกอนในรูปแบบของทิศทางและขนาดของการเคลื่อนที่ แล้วสามารถแปรผลเป็นค่าความเร็วต่อเวลาที่ใช้เคลื่อนที่ได้

Read more