หอยอำแพง หอยจิ๋วชนิดใหม่ของโลก

อาจารย์ ดร. ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2562-5555 E-mail: fscicek@ku.ac.th

Read more