เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบไร้สาย

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

บันไดลิงอัจฉริยะเพื่อฝึกความว่องไว

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
E-mail: fedujmb@ku.ac.th

Read more

เครื่องวัดเวลาปฏิกิริยาตอบสนองแบบไร้สาย

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

บันไดลิงอัจฉริยะเพื่อฝึกความคล่องแคล่วว่องไว

รศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ และคณะผู้วิจัย
ภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง

ด้วยเหตุนี้ ดร.อัจฉรา เสาว์เฉลิม และผศ.ดร.จุฑามาศ บัตรเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้นำวิชาหลักและวิธีสอนกระบี่กระบอง มาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาโบราณให้คงอยู่ขณะเดียวกันสามารถเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเข้าถึงอย่างกว้างขวางและเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

Read more