ตัวช่วยในการรักษาคุณภาพแตงกวา

คณะนักวิจัย จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย น.ส. จุฑามาศ กลิ่นโซดา น.ส. เขมพัษ ตรีสุวรรณ จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และรศ.ดร. อนุวัตร แจ้งชัด จากภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้ทำการพัฒนาสารเคลือบผิวอาหาร ซึ่งเป็นพอลิเมอร์ชีวภาพที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลิตจากแป้งมันสำปะหลังที่มีส่วนผสมของเกลือของกรดอินทรีย์และกรดอะซีติก มีคุณสมบัติในการลด และยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนบนอยู่บนผิวแตงกวา สามารถยืดอายุการเก็บรักษาแตงกวาให้คงความสดตามลักษณะการบริโภคที่นิยมของคนไทย

Read more

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน โดย จุฑามาศ กลิ่นโซดา

การผลิตวุ้นน้ำมะพร้าว แบบลดต้นทุน สามารถปรับปรุงคุณลักษณะทางประสาทสัมผัสของวุ้นน้ำมะพร้าวให้ดีขึ้น ให้เนื้อสัมผัสดี ช่วยลดปริมาณกรดในวุ้นน้ำมะพร้าว ลดมลภาวะและลดปริมาณน้ำทิ้ง ยืดอายุการเก็บรักษาวุ้นน้ำมะพร้าวสดก่อนนำไปแปรรูป สอบถามได้ที่ คุณจุฑามาศ กลิ่นโซดา ฝ่ายจุลชีววิทยาประยุกต์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร โทร. 0-2942-8629 ต่อ 1409

Read more