ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์

ตามที่ วช. ได้เห็นชอบในขอบข่ายการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) “โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์” โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยใช้งบประมาณดำเนินโครงการตาม TOR เป็นจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) จากงบเงินอุดหนุนทั่วไป

Read more