ปลากะพงขาวสายพันธุ์โตเร็ว

นฤชล ภัทราปัญญาวงค์ สถานีวิจัยประมงสมุทรสงคราม
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 0-3475-6624

Read more

การปรับปรุงพันธุกรรมปลากะพงขาว โดยวิธีคัดเลือกจีโนม

น.ส. นฤชล ภัทราปัญญาวงศ์
ศูนย์บริหารงานวิจัยและสนับสนุนวิชาการ คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 034-756-624 E-mail: ffisncp@ku.ac.th

Read more

ประกาศรับสมัครโครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์

ตามที่ วช. ได้เห็นชอบในขอบข่ายการดำเนินงาน (Terms of Reference : TOR) “โครงการพัฒนามาตรฐานทางจริยธรรมในการวิจัยเทคโนโลยีจีโนมในมนุษย์” โดยระยะเวลาการดำเนินโครงการจำนวน 12 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา โดยใช้งบประมาณดำเนินโครงการตาม TOR เป็นจำนวน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) จากงบเงินอุดหนุนทั่วไป

Read more

สวพ.มก. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ โดยมีผลงานวิิจัยดังต่อไปนี้  การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตมและการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็มและลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม โดย ผศ.ครศร ศรีกุลนาถ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

Read more