การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของนักวิจัย ในการเขียนผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ โดยกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และผู้เชี่ยวชาญภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นแนวทางหนึ่งที่ช่วยเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เป็นการพัฒนามาตรฐานการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯให้สูงขึ้น เรียนเชิญวิทยากร บรรยายทั้ง 2 วันดังนี้ วันที่ 21

Read more

รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2551 (กลุ่มงานวิจัยวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก)

  จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ผลงาน“โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาซีโอไลต์ให้มีขนาดของผลึกในระดับ นาโน (Nano Crystal zeolites) และ มีรูพรุนขนาดกลาง (Nanoporous zeolites) เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเคมี และปิโตรเคมี” คณะผู้วิจัย ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล และคณะ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read more

ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล

หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์นาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัล : บุคคล ดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2553 โดยเป็นผู้บุกเบิกการวิจัยด้านการออกแบบวัสดุที่มีโครงสร้างระดับนาโนเมตร เพื่อการประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรม และมีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ จาก : คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

Read more