KURDI จัดอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566”

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2566” ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2565 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เป้าหมายการจัดอบรม “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยฯ” ในครั้งนี้ เพื่อการพัฒนาอาจารย์ นักวิจัย

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 ”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564 ” เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัย ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ วิทยากร > Dr. Andrew John Warner ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30-16.00

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6

วันที่ 28-29 เมษายน 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6 เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัย มีความรู้ความสามารถและทักษะในการเขียนและการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ 29

Read more