บรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย” วิทยากรโดย น.ส.ยุบล ปกป้อง นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาราคากลาง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เพื่อให้ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย (RUN) มีความรู้ความเข้าใจในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อการวิจัยและมีแนวทางในการดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังและการบริหารพัสดุภาครัฐ

Read more

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย”

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ไม่ใช้บังคับสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ การจัดซื้อจัดจ้างในช่วงระยะเวลาตั้งแต่พระราชบัญญัติมีผลบังคับใช้ (24 สิงหาคม 2560) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีดังกล่าว หัวหน้าโครงการต้องถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง นั้น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อการวิจัย” ในวันศุกร์ที่

Read more