ข่าวพัสดุ

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาซื้อระบบตรวจสอบความซ้ำซ้อนของบทความวิชาการ 2021-2022 ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ขอบเขตของงานจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ แบบสรุปราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการฯ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสารเคมีฯ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2564 ราคากลางจ้างก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องปฏิบัติการ ขนาด

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องแยกสารชีวโมเลกุลโปรตีนให้บริสุทธิ์

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.63)

Read more

สวพ.มก. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค.-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ จากงบลงทุน เงินอุดหนุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)

Download รายละเอียดแนบท้าย  

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่ 2

Download : ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 ถึง เดือน มีนาคม 2562)

Read more

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 งบประมาณ 2562

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562)

Read more