ประชุมหารือ แนวทางโครงการ “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด”

การประชุมหารือ แนวทางการนำผลงานวิจัยเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด” ไปใช้ประโยชน์กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่คาดว่าจะนำผลงานวิจัยครั้งนี้ไปใช้ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกว.ร่วมติดตาม ซึ่งแผนงานวิจัยนี้ ประกอบด้วย 3 โครงการย่อยดังนี้ โครงการย่อยที่ 1 : การศึกษาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดตราด โครงการย่อยที่ 2 : พฤติกรรมและความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดตราด

Read more