สัมภาษณ์ ศ.ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

สัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ จันทลักขณา นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี2539 สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ผลงานวิจัยที่มีชื่อเสียงในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์โคกำแพงแสน และการสัมภาษณ์เรื่อง ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย   พิธีกร: พิชชาอรฐ์ สิริชีวเกษรผลิตรายการ: ณัฐพร พันธุ์ยาง 

Read more

อภิปรายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย”งานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 มก.

อภิปรายพิเศษเรื่อง “ศาสตร์เกษตร 72 ปี กับการขับเคลื่อนประเทศไทย” ในงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 53 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร วิทยาเขตบางเขน ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ศาสตราจารย์ ดร. จรัญ

Read more