ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรองฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเรียนเชิญบุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 และการขอหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนและพันธุ์พืชรับรอง ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญ และขั้นตอนการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ การออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียน และการออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชรับรอง ทำให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายที่บังคับใช้

Read more