ขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการในการสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9

เรียนเชิญเข้าร่วมการนำเสนอบทความทางวิชาการหรือผลงานวิจัยในงานสัมมนาร่วมทางวิชาการระหว่างไทย – อินเดีย ครั้งที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสภาวิจัยสังคมศาสตร์แห่งประเทศอินเดีย (Indian Council of Social Science Research, ICSSR) สาธารณรัฐอินเดีย ในหัวข้อเรื่อง “ความท้าทายทางด้านสังคมศาสตร์สำหรับประเทศไทยและสาธารณรัฐอินเดีย” (The 9th

Read more

มก. จัดนิทรรศการ “รักข้าว รักษ์ธรรมชาติ” ในงาน วช.

เมื่อวันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดแสดงนิทรรศการ “รักข้าว รักษ์ธรรมชาติ”โดย รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ วรรณวิจิตร ศูนย์วิทยาศาสตร์ข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และชุดช่องแสงและอุปกรณ์กันแดดประหยัดพลังงานโดย ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และดร.

Read more