ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ซึ่งมีคณะกรรมการดังต่อไปนี้ -ศ.ดร.บุญเจริญ   ศิริเนาวกุล ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี -รศ.ดร.อุษาพร  เสวกวิ ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี -น.ส.นงนาฏ  พัวประเสริฐ สำนักงานประกันคุณภาพ มก. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ภาพกิจกรรมโครงการ “การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทำงานประกันคุณภาพอย่างมีความสุข”

โครงการ “การสร้างวัฒนธรรมคุณภาพกับการทำงานประกันคุณภาพอย่างมีความสุข” วัน/เวลา : 22 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30 – 12.00 น. สถานที่ : ณ ห้องไพลิน – เพทาย ชั้น 3

Read more