สวพ.มก.จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด”

          เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557 งานนโยบายและแผน สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “เทคนิคการกำหนดตัวชี้วัด” โดย รศ.ดร.ธนรัตน์ แต้วัฒนา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more