สวพ.มก. จัด KM “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ”

งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรม KM เรื่อง “เบิกจ่ายอย่างไร ไม่ให้ตีกลับ” เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในด้านการเบิกจ่ายเงิน การดำเนินงาน ติดต่อ ประสานงาน ส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงิน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วเร็วและมีประสิทธิภาพ วันที่ 25 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิม

Read more

สวพ.มก. ต้อนรับคณะทำงาน สำนักงานตรวจสอบภายใน มก.

วันที่ 31 สิงหาคม 2558 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะทำงาน จากสำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อตรวจสอบเงินสำรองจ่าย/เงินทดรองจ่าย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล

จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล งานคลัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการสนับสนุนการศึกษาเยาวชนในพื้นที่ห่างไกล  เพื่อหาทุนสนับสนุนการเรียน การสอนของโรงเรียนที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนคลองขวาง ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด เป็นโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานีวิจัยและฝึกอบรมวนเกษตรตราด ที่ยังขาดอุปกรณ์ การเรียน การสอน และอุปกรณ์กีฬา โดยได้ส่งมอบทุนจำนวน 34,299 บาท

Read more

บุคลากร สวพ.มก. ศึกษาดูงาน “ด้านการเงินและบัญชี”

                     งานคลัง และงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ได้ไปศึกษาดูงาน ณ หน่วยการเงิน คณะสัตวแพทยศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม 2556 ศึกษาการโอนเงินออนไลน์เข้าบัญชีชำระค่าสินค้าและบริการให้กับเจ้าหนี้ บริษัท ห้างร้านเอกชนบุคคลภายนอก การหักภาษี ณ ที่จ่าย ลดการใช้เช็ค

Read more