ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ

            เมื่อวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคทางกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สำหรับตัวอย่างทางชีวภาพ” ณ ห้องประชุม C202 และ

Read more

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สวพ.มก. จัดโครงการฝึกอบรม เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย

            เมื่อวันที่ 4 – 6 มิถุนายน 2562 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการใช้เครื่องมือและเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562 เรื่อง “เทคนิคการทำสไลด์ถาวรของตัวอย่างพืชสำหรับการเรียนการสอนและการวิจัย” ณ ห้องประชุม C202 และ ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

Read more

บุคลาการฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์

  งานกล้องจุลทรรศน์ ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการจุลทรรศน์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 30 ณโรงแรมมณีจันทร์ รีสอร์ท จ.จันทบุรี วันที่ 23-25 มกราคม 2556 และได้รับรางวัลภาพถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ดังนี้  SEM Micrograph – Biological Science ได้รับ

Read more