คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม

คู่มือองค์ความรู้ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ด้วยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมควร โพธารินทร์ และคณะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ได้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย โครงการจัดการความรู้เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงชุมชน สังคม ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการความรู้การวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์ ประจำปี 2563 จากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

Read more