ผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากเมล็ดขนุน

กรรมวิธีการผลิตแป้งและการสกัดสตาร์ชจากเมล็ดขนุนมีหลากหลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะให้ปริมาณสตาร์ช องค์ประกอบทางเคมีของสตาร์ช สมบัติทางกายภาพ สมบัติเคมีเชิงกายภาพแตกต่างกันไป

Read more