นวัตกรรมการประยุกต์ใช้ตารางเก้าช่องประกอบดนตรีท้องถิ่นในผู้สูงอายุที่มีความเสี่ยงต่อการหกล้ม

ผศ. ดร.บรรณสิทธิ สิทธิบรรณกุล และ ผศ.เบญญาภา ศรีปัญญา
ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 091-789-9992 E-mail: bannasit.s@ku.th

Read more

โปรแกรมออกกำลังกายเพื่อเตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ

ดร.อัจฉริยะ เอนก อาจารย์ประจำจากภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ ศ.คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ ณรงค์ บุณยะรัตเวช อาจารย์ที่ปรึกษาประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงสนใจที่จะศึกษารูปแบบและออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสตรีวัยหมดประจำเดือน โดยคำนึงถึงแรงกระทำที่มีผลต่อข้อเข่า และให้ผลช่วยในการชะลอการสลายกระดูก เพื่อป้องกันการเกิดเป็นโรคกระดูกพรุน และเพิ่มความสามารถในการทรงตัวและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในสตรีวัยหมดประจำเดือน

Read more