ระบบสอดส่องคุณภาพพื้นผิวจราจร

รศ.ดร.สโรช บุญศิริพันธ์
ภาควิชาวิศวกกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมโยธา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 081-885-9300 E-mail: saroch.b@ku.ac.th

Read more