การจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุย

ผศ.ดร.เรืองวิชญ์ ยุ้นพันธ์ ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ นายสุบรรณ เสถียรจิตร และนายฉัตรชัย ไทยทุ่งฉิน จากภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้ร่วมกันศึกษาวิธีปฏิบัติที่เหมาะสมในการพักแม่พันธุ์ปลาดุกอุย ศึกษาผลของความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ำในบ่อพักแม่ปลาดุกอุยภายหลังการฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์กระตุ้นการตกโดยเน้นผลกระทบของความเครียดและความสามารถในการสืบพันธุ์ โดยศึกษาจากตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง เช่น ระดับฮอร์โมน ต่อศักยภาพในการสืบพันธุ์ เช่น ระยะเวลาในการวางไข่ เปอร์เซ็นต์การวางไข่ของแม่ปลา อัตราการฟักและอัตรารอดของลูกปลาที่ได้จากแม่ปลาดุกอุยที่พักในบ่อภายหลังฉีดฮอร์โมนสังเคราะห์ ที่ความหนาแน่นและการจัดการระบบน้ำที่แตกต่างกันจากการทดลอง 4 ระดับ ตลอดจนอัตราการสูญเสียแม่ปลาภายหลังการรีดไข่

Read more